← terug naar home

Algemene voorwaarden

Opties

Opties worden verstrekt met een maximale looptijd van 14 dagen tot uiterlijk 14 dagen voor de activiteitsdatum.

Definitieve reservering

Een aangevraagde reservering is definitief zodra Hotel La Boutique de betaling heeft ontvangen. Indien Hotel La Boutique de betaling 3 weken voor de datum niet heeft ontvangen, behoudt Hotel La Boutique zich het recht voor om de kamer(s) vrij te geven aan derden. Indien u via Booking.com boekt, dan wordt er een reservering gedaan op uw creditcard. Booking.com staat garant voor dit bedrag, dus zien wij dit als 100% vooruitbetaling. 

Betalingen

 • Wij vragen om 100% vooruitbetaling van de reserveringwaarde. Toeristenbelasting mag ter plaatse betaald worden. Indien u via Booking.com boekt, dan wordt er een reservering gedaan op uw creditcard. Booking.com staat garant voor dit bedrag, dus zien wij dit als 100% vooruitbetaling.
 • Indien u gedurende uw verblijf dranken en/of eten nuttigt in het restaurant, gelegen onder het hotel, dan dient u dit hier ter plaatse te voldoen. Dit bedrag kan niet op uw kamernummer worden bijgeschreven en pas na afloop van uw verblijf betaald worden.

Annuleringsvoorwaarden

 • U kunt tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de reservering uw kamer annuleren met 100% geldteruggave.
 • Binnen 48 uur voor de activiteitsdatum wordt 100% van de reserveringswaarde doorberekend.
 • Bij een No Show wordt 100% van de reserveringswaarde doorberekend.

Aantal gasten

Het door u opgegeven aantal gasten mag tot 48 uur voor de activiteitsdatum gewijzigd worden.
Dieetwensen gaarne tijdig doorgeven.

Inchecken

 • U kunt inchecken vanaf 15:00u tot uiterlijk 18:00u. Wilt u later inchecken, neem dan bijtijds contact op met het hotel.
 • Hotel La Boutique is gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en het horecabedrijf daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.
 • Wij werken met digitale sleutels waarmee u via uw mobiele telefoon toegang heeft tot de hotelkamer. Indien u niet in het bezit bent van een smartphone, neem dan tijdig contact met ons op zodat wij een pasje voor u kunnen aanmaken.

Externe faciliteiten

Het is niet toegestaan gebruik te maken van derden/externe leveranciers.

Gevonden voorwerpen

 • In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.
 • Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.
 • Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Aansprakelijkheid

 • Hotel La Boutique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met schade door diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. De eigenaar/ belanghebbende is aansprakelijk voor alle risico in de gehuurde ruimte. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake.
 • Indien Hotel La Boutique goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Hotel La Boutique daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Hotel La boutique niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
 • De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. 

Algemene verplichtingen van de gast

 • De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
 • De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, hygiëne en beperking van overlast. 

DRUGS / ROKEN

 • Het is ten alle tijden verboden om drugs te gebruiken dan wel bij te hebben in het hotel.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de hotelkamer; Roken uit het raam wordt gezien als roken in de hotelkamer. Als u wilt roken, dan is er op de tweede verdieping een gezamenlijk dakterras waar u kunt roken. Er zitten 2 studio’s naast, dus houdt u aub rekening met geluidsoverlast.

Overige bepalingen

 • U bent niet alleen in het hotel, dus probeer het geluid in de avond tot het minimum te beperken.
 • Houdt de openbare ruimtes netjes
 • Alles wat in de kamers staat en wat niet van u is, dient u in de kamer te laten staan. Als u iets meeneemt wat niet van u is, dan doen wij aangifte van diefstal en belasten wij uw creditcard voor de verkoopwaarde.